Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam

Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam

style=”text-align:center”>

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 35/TH: Quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án

Mẫu số 36/TH: Quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn

Mẫu số 37/TH: Quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị hủy Quyết định tha tù

Nội cung cơ bản của mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam như sau:

style=”text-align:justify”>

Mẫu số 38/TG

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT…………….

VIỆN KIỂM SÁT …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……../QĐ-VKS…-…

………….., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam

tại ……………

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT…………..………………………….

Căn cứ Điều 22 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ các điều 6, 42 và 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

Xét thấy:…………………………………………………………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam tại………….. theo các nội dung:

(1) ……………………………………………………………………………………………….;

(2) ……………………………………………………………………………………………….;

(3) ……………………………………………………………………………………………….

Thời gian tiến hành kiểm sát từ ngày……tháng……..năm….đến ngày…….…. tháng….. năm…..

Điều 2. Phân công các ông (bà) có tên dưới đây tiến hành cuộc kiểm sát:

(1) Ông (Bà)…………..……….; Chức vụ/chức danh: ………….Trưởng đoàn;

(2) Ông (Bà): …………..……….; Chức vụ/chức danh: ………….Thành viên;

(3) ………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Yêu cầu (Thủ trưởng đơn vị được kiểm sát) ……………………..báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả./.

Nơi nhận:

– Đơn vị được kiểm sát (để thực hiện);

– VKS …….….1…………. (để báo cáo);

– Cơ quan quản lý đơn vị được kiểm sát (để biết);

– Thành viên Đoàn kiểm sát( để thực hiện);

– Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam