Tổng Hợp · 31/01/2022

Quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án

Bản in

Mẫu số 15/QĐ-THA: Quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 15/QĐ-THA: Quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án là gì?

id=”mcetoc_1dt2flbl70″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 15/QĐ-THA: Quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc trả lại đơn yêu cầu thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, lý do trả lại đơn… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 15/QĐ-THA: Quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án

id=”mcetoc_1dt2flbl71″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 15/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Trả lại đơn yêu cầu thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điểm…… Khoản 1 Điều 51 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:………. ngày……… tháng……… năm …………………. của Tòa án…………………………..;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:…….. ngày…… tháng…….. năm………………….. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án……………;

Căn cứ biên bản xác minh ngày…….. tháng….. năm….. của ………………………….. ;

Xét đề nghị của Chấp hành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trả lại đơn yêu cầu thi hành án của:………………………………………………..

Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………….

Người phải thi hành án: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………….

Phải thi hành án:……………………………………. đã thi hành:…………………. còn phải thi hành …………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Người được thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án khi phát hiện người phải thi hành án có điều kiện thi hành.

Điều 3. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Viện KSQS…..;
– TAQSTW;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Mẫu số 15/QĐ-THA: Quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.