Tổng Hợp · 31/01/2022

Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

Bản in

Mẫu số 30/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 30/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ là gì?

id=”mcetoc_1dt52m7oh0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 30/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, thông tin về người phải thi hành án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 30/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

id=”mcetoc_1dt52m7oh1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 30/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 3 Điều 71, Điều 81 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………… ngày…… tháng……. năm …………………. của Tòa án…………………………;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:……….. ngày………. tháng……… năm…………… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án…………………………;

Xét thấy:………………………………………………………………………………………………… ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu tiền của……………………………. địa chỉ ……………………………………….. Số tiền:……………………… (bằng chữ), hiện đang do ông (bà)…………….. giữ để thi hành án.

Điều 2. ………………………………………. có nghĩa vụ giao nộp số tiền nêu tại Điều 1 cho Chấp hành viên cơ quan Thi hành án…………….. để thi hành án.

Điều 3. ………………………………….., người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2, 3;
– Viện KSQS…..;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 30/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.