Tổng Hợp · 31/01/2022

Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu

Bản in

Mẫu số 02/QĐ-THA: Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu là gì? Mẫu quyết định thi hành án gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 02/QĐ-THA: Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu là gì?

id=”mcetoc_1dstgs58o0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 02/QĐ-THA: Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thi hành án theo đơn yêu cầu. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 02/QĐ-THA: Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu

id=”mcetoc_1dstgs58o1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 02/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Thi hành án theo đơn yêu cầu

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Khoản 3 Điều 35; Khoản 2 Điều 36, Khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:…… ngày…….. tháng………… năm …………………… của Tòa án…………………………;

Căn cứ Quyết định ủy thác số:…….. ngày…….. tháng………. năm ……………………. của (nếu có) ………………………………………………………………………………………………….;

Xét đơn yêu cầu thi hành án của……………………………………………………………….. ;

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thi hành án đối với:………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Các khoản phải thi hành: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này.

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2, 3;
– Viện KSQS…;
– TAQSTW;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Mẫu số 02/QĐ-THA: Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.