Tổng Hợp · 31/01/2022

Quyết định phong tỏa tài khoản

Bản in

Mẫu số 22/QĐ-THA: Quyết định phong tỏa tài khoản là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 22/QĐ-THA: Quyết định phong tỏa tài khoản là gì?

id=”mcetoc_1dt2jdjus0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 22/QĐ-THA: Quyết định phong tỏa tài khoản là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phong tỏa tài khoản. Mẫu nêu rõ nội dung phong tỏa, thông tin tài khoản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 22/QĐ-THA: Quyết định phong tỏa tài khoản

id=”mcetoc_1dt2jdjus1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 22/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày..… tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Phong tỏa tài khoản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Điều 67 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………… ngày…… tháng……. năm …………………. của Tòa án…………………………..;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:……. ngày……. tháng……… năm…………………. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án………………….;

Xét thấy cần ngăn chặn việc tẩu tán tiền trong tài khoản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tỏa tài khoản số:………………………………………………………………….

Của:………………………………………………. địa chỉ …………………………………………….

Mở tại:…………………………………………………………………………………………………….

Số tiền trong tài khoản: ……………………………………………………………………………..

(bằng chữ……………………………………………………………………………………………….)

Điều 2. ……………………………………….. có trách nhiệm ngăn chặn không để người có tài khoản tại Điều 1 chuyển dịch số tiền trong tài khoản đến khi có quyết định của cơ quan Thi hành án.

Điều 3. …………………………………, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2, 3;
– Viện KSQS…..;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 22/QĐ-THA: Quyết định phong tỏa tài khoản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.