Tổng Hợp · 30/01/2022

Quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

Bản in

Mẫu số 55/QĐ-THA: Quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 55/QĐ-THA: Quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án là gì?

id=”mcetoc_1dtcuc5af0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 55/QĐ-THA: Quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, thông tin khôi phục… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 55/QĐ-THA: Quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

id=”mcetoc_1dtcuc5af1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 55/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

…..., ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Khoản 3 Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Căn cứ Bản án, Quyết định số:……. ngày……… tháng……… năm …………………….

của Tòa án…………………………;

Xét đơn đề nghị khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án của ………………………..

địa chỉ…………………………………………………………………………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án của ông (bà) ……………………….

đối với Bản án, Quyết định số:………. ngày……… tháng……… năm …………………. của Tòa án …………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Viện KSQS….;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Mẫu số 55/QĐ-THA: Quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.