Tổng Hợp · 31/01/2022

Quyết định hoãn thi hành

Bản in

Mẫu số 12/QĐ-THA: Quyết định hoãn thi hành là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 12/QĐ-THA: Quyết định hoãn thi hành là gì?

id=”mcetoc_1dt03e0ur0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 12/QĐ-THA: Quyết định hoãn thi hành là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hoãn thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, lý do hoãn thi hành án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 12/QĐ-THA: Quyết định hoãn thi hành

id=”mcetoc_1dt03e0us1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 12/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Hoãn thi hành

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điểm….. Khoản 1 Điều 48 (khoản 2 Điều 48) Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………… ngày…… tháng……. năm …………………. của Tòa án……………………..;

Căn cứ Quyết định thi hành án số…… ngày….. tháng…. năm…… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án……………………..;

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………… ;

Xét đề nghị của ………………………………………………………………………………………. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn thi hành khoản ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Đối với:…………………………………….. địa chỉ …………………………………………………

Kể từ ngày…………… tháng……………. năm………………… đến …………………………..

Điều 2. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Viện KSQS…..;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Mẫu số 12/QĐ-THA: Quyết định hoãn thi hành

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.