Tổng Hợp · 30/01/2022

Quyết định giao tài sản

Bản in

Mẫu số 56/QĐ-THA: Quyết định giao tài sản là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 56/QĐ-THA: Quyết định giao tài sản là gì?

id=”mcetoc_1dtcvao270″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 56/QĐ-THA: Quyết định giao tài sản là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc giao tài sản. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, nội dung giao tài sản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 56/QĐ-THA: Quyết định giao tài sản

id=”mcetoc_1dtcvao271″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 56/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Giao tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 1 Điều 20, Điều 103 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:……. ngày……… tháng……… năm ……………………. của Tòa án……………………………………..;

Căn cứ Quyết định thi hành án số………… ngày………. tháng……… năm…………… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án……………………………..;

Căn cứ kết quả bán đấu giá tài sản của ………………………………………………………. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao tài sản cho ……………………………………………………………………………

địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………..

Tài sản gồm:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Giá trị tài sản là…………………….. (bằng chữ………………………………………………… )

để thi hành án.

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Viện KSQS….;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 56/QĐ-THA: Quyết định giao tài sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.