Tổng Hợp · 30/01/2022

Quyết định giao cho tổ chức cá nhân sử dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ kê biên

Bản in

Mẫu số 33/QĐ-THA: Quyết định giao cho tổ chức cá nhân sử dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ kê biên là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 33/QĐ-THA: Quyết định giao cho tổ chức cá nhân sử dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ kê biên là gì?

id=”mcetoc_1dt53npni0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 33/QĐ-THA: Quyết định giao cho tổ chức cá nhân sử dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ kê biên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc giao cho tổ chức cá nhân sử dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ kê biên. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 33/QĐ-THA: Quyết định giao cho tổ chức cá nhân sử dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ kê biên

id=”mcetoc_1dt53npni1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 33/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ đã kê biên

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 4 Điều 84 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:……………ngày……… tháng……. năm ……………….. của Tòa án………………………….;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:…… ngày…… tháng……. năm…………………….. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án…………………………;

Căn cứ Quyết định kê biên số:………. ngày……… tháng………… năm ……………….. của Chấp hành viên……………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho:……………………………………………………………………………………..

Sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ ………………………………………………………

Của …………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. …………………………………………. phải nộp số tiền là:…………………………….. cho cơ quan Thi hành án…………………………………………… để thi hành án.

Điều 3. ……………………………………, người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2, 3;
– Viện KSQS…..;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 33/QĐ-THA: Quyết định giao cho tổ chức cá nhân sử dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ kê biên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.