Tổng Hợp · 30/01/2022

Quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

Bản in

Mẫu số 41/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 41/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng là gì?

id=”mcetoc_1dtaaaep70″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 41/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, thông tin cưỡng chế… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 41/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

id=”mcetoc_1dtaaaep71″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 41/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 6 Điều 71, Điều 120 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………… ngày……… tháng……. năm ………………. của Tòa án…………………………;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:……… ngày……… tháng……. năm……………….. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án………………………………………..;

Xét thấy …………………………………………………………………………………………………. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: ………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Giao người chưa thành niên:………………………………………………………………………

Cho………………………………………………. Địa chỉ:……………………………………………

………………………… nuôi dưỡng kể từ:……. giờ…… ngày……… tháng…….. năm ……….

Điều 2. Trường hợp…………………………… không thực hiện, thì cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền, hết thời hạn ấn định mà không thi hành sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Viện KSQS…..;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 41/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.