Phiếu đề nghị sử dụng dịch vụ xe công

Mẫu giấy đề nghị sử dụng dịch vụ xe ô tô đi công tác

Mẫu phiếu đề nghị sử dụng dịch vụ xe công mới nhất

style=”text-align:center”>

Mời bạn đọc Thiquocgia.vn tham khảo Mẫu phiếu đề nghị sử dụng dịch vụ xe công theo mẫu chuẩn với nội dung ngắn gọn, súc tích. Trong phiếu này, các bạn cần nêu được thông tin cá nhân, chức vụ, nơi công tác, mục đích sử dụng xe ô tô và thời gian sử dụng xe công, cũng như cam kết thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ xe công. Sau khi làm đơn, bạn gửi về phòng quản trị – thiết bị, đề nghị Ban giám hiệu, phòng Quản trị – Thiết bị xem xét và giải quyết. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đề nghị sử dụng dịch vụ xe công tại đây.

Phiếu đề nghị sử dụng xe công

Mẫu phiếu thanh toán tốt nghiệp

Giấy biên nhận hồ sơ

Phiếu đề nghị sử dụng dịch vụ xe công

Phiếu đề nghị sử dụng dịch vụ xe công

Nội dung cơ bản của phiếu đề nghị sử dụng dịch vụ xe công như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG …………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

………….., ngày…tháng…năm…

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ XE CÔNG

style=”text-align:center”>

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU
PHÒNG QUẢN TRỊ – THIẾT BỊ

Họ và tên:…………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị được sử dụng dịch vụ xe ô tô của Trường với nội dung sau:

Mục đích sử dụng xe:………………………………………………………………………………………………

Số lượng người trong đoàn:……………………………………………………………………………………..

Thời gian đi công tác: Từ ngày……………………………. Đến ngày……………………………………..

Địa điểm đi:…………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm đến:………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc sử dụng xe với các định mức cụ thể đã nêu trong Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô trong Trường do Hiệu trưởng Ban hành.

Đề nghị Ban giám hiệu, Phòng Quản trị – Thiết bị xem xét và giải quyết.

Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

—————————————————————————————————–
Ý KIẾN CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ – THIẾT BỊ

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

—————————————————————————————————–
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
(Trong trường hợp cần xin ý kiến Ban giám hiệu theo quy định)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

________________________________________________
Lưu ý: Phiếu này do lái xe lưu giữ và nộp cùng với Số nhật ký công tác của xe sau mỗi tháng để quản lý