Tổng Hợp · 31/01/2022

Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên

Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên

Mẫu mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên

style=”text-align:center”>

Mẫu mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên là mẫu bản mục lục được lập ra để ghi chép về mục lục tài liệu trong hồ sơ của đảng viên. Mẫu lục lục nêu rõ thông tin tài liệu, số văn bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu 9-HSĐV: Sổ đảng viên đã từ trần

Mẫu 10-HSĐV: Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên

Mẫu 11-HSĐV: Sổ cho mượn đọc hồ sơ đảng viên

Nội dung cơ bản của mẫu mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên như sau:

style=”text-align:justify”>

ĐẢNG BỘ…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày..tháng…năm…

MỤC LỤC

Tài liệu trong hồ sơ đảng viên

của đồng chí……………………………..

TT

Tên tài liệu

Số văn bản

Ngày ra văn bản

Có hoặc không

Lý do không có tài liệu

1

2

3

4

5

6

I

KHI ĐƯỢC KẾT NẠP VÀO ĐẢNG

1

2

II

KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

1

2

III

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

1

Các bản bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển công tác, thay đổi nơi ở

2

Các quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền (đảng, chính quyền, đoàn thể) về điều động, đề bạt, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, khen thưởng, kỷ luật…

3

Hệ thống giấy giới thiệu sinh hoạt đảng từ khi vào Đảng đến nay

4

Các bản tự kiểm điểm của đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng

5

Các tài liệu khác (nếu có)

Ghi chú:

– Trong mục tài liệu hồ sơ đảng viên ghi đủ các tài liệu quy định điểm 8 (8.1)a HD số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương, tài liệu nào không có

thì ghi chữ “không” vào cột 5 và ghi lý do không có vào cột 6 bản mục lục.

– Nếu chưa có xác nhận của cấp uỷ vào bản mục lục này thì chưa tiếp nhận đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đến.

T/M CẤP UỶ QUẢN LÝ HSĐV

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên