Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu yêu cầu và kế hoạch tuyển dụng

Biểu mẫu tuyển dụng nhân sự mới nhất

Mẫu yêu cầu và kế hoạch tuyển dụng

style=”text-align:center”>

Mẫu yêu cầu và kế hoạch tuyển dụng là một trong những công đoạn quan trọng trong quy trình tuyển dụng đòi hỏi nhà tuyển dụng phải chuẩn bị các thông tin tài liệu, đồng thời cũng cần phải lựa chọn ai sẽ là người phòng vấn ứng viên, sắp xếp thời gian địa điểm sao cho phù hợp cho một cuộc tuyển dụng hiệu quả.

Quy trình tuyển dụng nhân viên

Thông báo trúng tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng nhân sự chuẩn nhất

Hướng dẫn cách tuyển đúng người làm được việc

Mẫu yêu cầu và kế hoạch tuyển dụng

Nội dung chi tiết về mẫu yêu cầu và kế hoạch tuyển dụng như sau:

CÔNG TY ………………
ĐƠN VỊ …………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

…., ngày …… tháng ……. năm ……

YÊU CẦU VÀ KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG

class=”p0″ style=”text-align:center”>

Kính gửi :

– Lãnh đạo Công ty
– Ông Trưởng phòng Hành chính Quản trị

– Căn cứ yêu cầu công việc;

– Căn cứ nhu cầu nhân sự;

Đề nghị Lãnh đạo Công ty xem xét việc tuyển nhân viên mới, cụ thể như sau :

I. Yêu cầu tuyển dụng:

1. Đơn vị: …………………………………………………………………………………………………………

2. Chức danh: …………………………………………………………………………………………………..

3. Mô tả công việc: ……………………………………………………………………………………………

4. Các yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………..

5. Số lượng cần tuyển: ………………………………………………………………………………………

6. Dự kiến nhân sự bắt đầu đi làm từ ngày ……… tháng ………. năm ….……..

II. Kế hoạch tuyển dụng:

1. Sơ tuyển hồ sơ từ ngày …… tháng …… năm …… đến ngày ……… tháng …… năm ….…

2. Tuyển dụng vòng 1:

+ Ngày ……. tháng …… năm ……

+ Nội dung thi tuyển:

3. Tuyển dụng vòng 2:

+ Ngày …….. tháng ……. năm …..

+ Nội dung thi tuyển:

4. Hội đồng tuyển dụng gồm: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

TRƯỞNG BỘ PHẬN

TRƯỞNG P.HCQT