Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu trích lục khai tử (bản sao)

Trích lục khai tử

Mẫu trích lục khai tử

style=”text-align:center”>

Mẫu trích lục khai tử là mẫu bản trích lục được lập ra để trích lục về việc khai tử. Mẫu bản trích lục nêu rõ thông tin của người mất, thông tin của người khai… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thủ tục cấp giấy báo tử

Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Giấy khai sinh)

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử

Nội dung cơ bản của mẫu trích lục khai tử như sau:

style=”text-align:justify”>

…………..…………………..…(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số:(2) ………./TLKT-BS

……………, ngày…tháng…năm…

TRÍCH LỤC KHAI TỬ

(BẢN SAO)

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………..

Giới tính: ……….……………… Dân tộc: ………..………..…… Quốc tịch: …….

Số định danh cá nhân: …………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: ……………………………………………………………………………

Đã chết vào lúc…………………..giờ…………………phút, ngày …………………..

Nơi chết: ………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân chết: ………………………………………………………………………..

Đã được đăng ký khai tử tại: (3): …………………. Số: ……………………..ngày…………………..

Ghi chú (4): …………………………………………………………………………………..

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá

Thành phố Thanh Hoá

UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi theo số trong Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch của cơ quan đăng ký hộ tịch.

(3) Ghi tên cơ quan đăng ký khai tử, số, ngày tháng năm đăng ký.

Ví dụ: “Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Số: 02, ngày 05/01/2016”

(4) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi rõ căn cứ cấp bản sao Trích lục: “Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng ký khai tử” hoặc “Thực hiện việc trích lục từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học”.

Mẫu trích lục khai tử

style=”text-align:justify”>