Mẫu trích lục khai tử (bản chính)

Trích lục khai tử

Mẫu trích lục khai tử

style=”text-align:center”>

Mẫu trích lục khai tử là mẫu bản trích lục được lập ra để trích lục về việc khai tử. Mẫu trích lục nêu rõ thông tin của người mất, thông tin của người đi khai… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu trích lục tại đây.

Thủ tục cấp giấy báo tử

Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Giấy khai sinh)

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử

Nội dung cơ bản của mẫu trích lục khai tử như sau:

style=”text-align:justify”>

…………..…………….…….(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số:(2) ….. / TLKT

……………, ngày…tháng…năm…

TRÍCH LỤC KHAI TỬ

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………..

Giới tính: ……………………. Dân tộc: …………… Quốc tịch: …………………………….

Số định danh cá nhân: (3) ………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (4) ………………………………………………………………………………

Đã chết vào lúc………………..giờ……………..phút, ngày……………….. ghi bằng chữ: ……………

Nơi chết: ……………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân chết: ……………………………………………………………………………….

Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử số …………………….. do ………………. cấp ngày………………..

Họ, chữ đệm, tên người đi khai tử: …………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (4) ……………………………………………………………………………..

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá

Thành phố Thanh Hoá

UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi theo số trong Sổ đăng ký khai tử.

(3) Chỉ ghi trong trường hợp đã được cấp Số định danh cá nhân.

(4) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp.

Mẫu trích lục khai tử

style=”text-align:justify”>

Mẫu trích lục khai tử