Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản chính)

Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

Mẫu trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

style=”text-align:center”>

Mẫu trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh là mẫu bản trích lục được lập ra để ghi chép vào sổ hộ tịch việc khai sinh. Mẫu trích lục nêu rõ thông tin của người khai sinh, người đi khai sinh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính

Mẫu giấy thỏa thuận chọn dân tộc cho con

Mẫu tờ khai ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai sinh

Nội dung cơ bản của mẫu trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh như sau:

style=”text-align:justify”>

……………..…(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Số:(2)………./TLGCKS

………….., ngày…tháng…năm…

TRÍCH LỤC
GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………..………………………ghi bằng chữ: ………

Giới tính: ………………..……. Dân tộc: ……………………………Quốc tịch: …

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………

Số định danh cá nhân: ………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người cha: ……………………………………………………………….

Năm sinh: ……………………… Dân tộc: …………… Quốc tịch: ……………….

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: ………………………………………………………………..

Năm sinh: …………………… Dân tộc: ………….……… Quốc tịch: ……………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………….

Đăng ký khai sinh tại: (3)………………………………………………………………………

Giấy khai sinh số (4)……………………………… cấp ngày…………………………

Đã được ghi vào sổ đăng ký khai sinh

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh: …………….

Giấy tờ tùy thân: (5) ……………………………………………………………………………..

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục; nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên Cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá

UBND thành phố Thanh Hoá

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi số đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh

(3) Ghi tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký và cấp Giấy khai sinh

(4) Ghi số, ngày, tháng, năm cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp Giấy khai sinh.

(5) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ.

Mẫu trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

style=”text-align:justify”>