Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu trích lục ghi chú ly hôn (bản chính)

Trích lục ghi chú ly hôn

Mẫu trích lục ghi chú ly hôn

id=”mcetoc_1c9lm15n70″ style=”text-align:center”>

Mẫu trích lục ghi chú ly hôn là mẫu bản trích lục được lập ra để ghi chép về việc trích lục ghi chú ly hôn. Mẫu trích lục nêu rõ đối tượng ly hôn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Cách viết đơn khởi kiện ly hôn

Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn

Thủ tục ly hôn thuận tình

Nội dung cơ bản của mẫu trích lục ghi chú ly hôn như sau:

id=”mcetoc_1c9lm15n91″ style=”text-align:justify”>

…………..……(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: (2)……….. /TLGCLH

……………, ngày…tháng…năm…

TRÍCH LỤC GHI CHÚ LY HÔN

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………

Giới tính: ………………..……. Dân tộc: ………………………………Quốc tịch: …………

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………..

Được ghi vào sổ hộ tịch việc (4) ……………………………………………….đã giải quyết tại nước ngoài với người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………………

(5) Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính: ………………..……. Dân tộc: ………………………Quốc tịch: ………..

Giấy tờ tùy thân: ……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………….

Căn cứ ghi (6)………………………số …………………….. do……………………… cấp ngày……………./.

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục; nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên Cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá

UBND thành phố Thanh Hoá

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi số đăng ký trong Sổ ghi chú ly hôn

(3) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày, tháng, năm cấp giấy tờ đó

(4) Ghi rõ loại việc thực tế: ly hôn hoặc hủy việc kết hôn

(5) Nếu trong giấy tờ chứng minh việc ly hôn/hủy việc kết hôn có thông tin hoặc người yêu cầu ghi chú cung cấp được thông tin thì ghi; nếu không có thông tin thì không in/không ghi trong Trích lục ghi chú ly hôn.

(6) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ chứng minh việc ly hôn/hủy việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp

Ví dụ:

Bản án ly hôn số 02FA123456 do Tòa án Sydney, Australia cấp ngày 22/12/2015

hoặc: Giấy chứng nhận ly hôn/Bản thỏa thuận ly hôn do Cơ quan đăng ký hộ tịch tỉnh …., Đài Loan cấp ngày 23/12/2015.

Mẫu trích lục ghi chú ly hôn

id=”mcetoc_1c9lm4j2i2″ style=”text-align:justify”>