Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu trích lục ghi chú kết hôn (bản chính)

Trích lục ghi chú kết hôn

Mẫu trích lục ghi chú kết hôn

id=”mcetoc_1c9las12v0″ style=”text-align:center”>

Mẫu trích lục ghi chú kết hôn là mẫu bản trích lục được lập ra để ghi chép về việc ghi chú kết hôn. Mẫu trích lục nêu rõ thông tin người kết hôn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

Mẫu hợp đồng tiền hôn nhân

Mẫu tờ khai ghi chú đăng ký kết hôn

Nội dung cơ bản của mẫu trích lục ghi chú kết hôn như sau:

id=”mcetoc_1c9las12v1″ style=”text-align:justify”>

……………..…(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Số:(2)………./TLCMC

………….., ngày…tháng…năm…

TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN

Họ, chữ đệm, tên vợ: …………..…………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………….…………

Dân tộc: …….……………….…………..….

Quốc tịch: …….……………….…………….

Nơi cư trú: …….…………………………….

Giấy tờ tùy thân: ….……….…….………….

Họ, chữ đệm, tên chồng: …………..……….…

Ngày, tháng, năm sinh: ………..…………..……

Dân tộc: …….………………………………….

Quốc tịch: …….…………………….………….

Nơi cư trú: …….………..….………………….

Giấy tờ tùy thân: ….….….…………………….

Đăng ký kết hôn tại: (3) …………………….. số………………….. cấp ngày……………………………..

Đã được ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn./.

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục; nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên Cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá

UBND thành phố Thanh Hoá

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi số đăng ký trong Sổ đăng ký kết hôn

(3) Ghi tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký kết hôn, tên loại giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, số (nếu có) và ngày, tháng, năm cấp giấy tờ đó.

Ví dụ:

Đăng ký kết hôn tại Cộng hòa Pháp, Giấy chứng nhận kết hôn số 0AF3456 cấp ngày 08/3/2016.

Mẫu trích lục ghi chú kết hôn

id=”mcetoc_1c9latabs2″ style=”text-align:justify”>