Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu trích lục đăng ký giám hộ (bản chính)

Trích lục đăng ký giám hộ

Mẫu trích lục đăng ký giám hộ

style=”text-align:center”>

Mẫu trích lục đăng ký giám hộ là mẫu bản trích lục được lập ra để ghi chép về việc trích lục đăng ký giám hộ. Mẫu trích lục nêu rõ thông tin của người giám hộ, người được giám hộ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con

Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ

Nội dung cơ bản của mẫu trích lục đăng ký giám hộ như sau:

style=”text-align:justify”>

…………..…………(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:(2)………/TLGH

…………….., ngày…tháng…năm…

TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

Người giám hộ: ……………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………..

Giới tính:………………………………Dân tộc:……………. Quốc tịch: ………………

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………

Người được giám hộ: ……………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………..

Giới tính:………………………………Dân tộc:……………… Quốc tịch: ………………

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………………………..

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………….

Việc giám hộ có hiệu lực kể từ ngày cấp Trích lục./.

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá

Thành phố Thanh Hoá

UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi theo số trong Sổ đăng ký giám hộ.

(3) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ.

Mẫu trích lục đăng ký giám hộ

style=”text-align:justify”>