Tổng Hợp · 29/01/2022

Mẫu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

Mẫu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất

style=”text-align:center”>

Mẫu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài là mẫu tờ khai được lập ra để khai báo về việc quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của bên khấu trừ, mã số thuế, nội dung quyết toán… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai quyết toán thuế tại đây.

Mẫu số 10-MST: Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân

Mức phạt khi làm mất hóa đơn

Mẫu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
——————

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

style=”text-align:center”>

[01] Kỳ tính thuế: ……………………………………………….

[02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: …………………………………………….

[03] Mã số thuế nộp thay NTNN: ………………………………………………………………

[04] Địa chỉ:…………………… [05] Quận/huyện:……….. [06] Tỉnh/ Thành phố:…….

[07] Điện thoại:……………….. [08] Fax:…………………. [09] E-mail:…………………….

PHẦN QUYẾT TOÁN THUẾ:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Kê khai của bên Việt nam

ký hợp đồng

Ghi chú

Kê khai

Quyết toán

1

Giá trị hợp đồng

2

Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài

– Thuế GTGT

– Thuế TNDN

Trường hợp có nhiều NTNN thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu nước ngoài

3

Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có)

– Thuế GTGT

– Thuế TNDN

Trường hợp có nhiều NTPNN thì lập bảng kê chi tiết đối với từng NTPNN

4

Số thuế phải nộp của Nhà thầu nước ngoài (a+b-c)

a.Thuế GTGT

b.Thuế TNDN

c. Tiền thù lao

5

Số thuế phải nộp của Nhà thầu phụ nước ngoài ( a+b-c)

a.Thuế GTGT

b.Thuế TNDN

c.Tiền thù lao

6

Tổng cộng số thuế phải nộp của nhà thầu nước ngoài (4+5)

+ Thuế GTGT

+ Thuế TNDN

7

Số thuế đã tạm nộp của nhà thầu nước ngoài

+ Thuế GTGT

+ Thuế TNDN

8

Số thuế nhà thầu nước ngoài nộp thừa/thiếu (6-7)

+ Thuế GTGT

+ Thuế TNDN

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ

1. Xác nhận khi nộp tờ khai quyết toán Thuế TNDN]

– Nơi nhận: Cục thuế/Chi cục thuế tỉnh, tp..

– Ngày nhận:

– Người nhận (Ký và ghi rõ họ tên)

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai

…………, ngày………. tháng …….. năm………….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)