Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu thông báo về việc không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng

Thông báo về việc không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng

Mẫu thông báo về việc không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ với Ngân hàng

style=”text-align:center”>

Mẫu thông báo về việc không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng là mẫu thông báo được lập ra để thông báo về việc không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ với ngân hàng. Mẫu thông báo nêu rõ nội dung thông báo, lý do không chấp thuận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay

Mẫu dự án vay vốn giải quyết việc làm

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

Mẫu thông báo về việc không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng

Nội dung cơ bản của Mẫu thông báo về việc không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng như sau:

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Số:……./TBCC

……., ngày…… tháng……năm……

THÔNG BÁO Về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng……

class=”CENTER” style=”text-align:center”>

Căn cứ Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng ban hành theo Quyết định số ……. ngày…tháng…năm…. của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cầm cố của Ngân hàng …… ngày…../…../…, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng …………với các lý do sau:

1- ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2- ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3- ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Ngân hàng………..biết.

TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

GIÁM ĐỐC….

(Ký, họ tên, đóng dấu)