Tổng Hợp · 12/01/2022

Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện

Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện

Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện

style=”text-align:center”>

Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Mẫu bản thông báo nêu rõ thông tin doanh nghiệp, nội dung thay đổi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Mẫu thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện như sau:

Tên DN……….

————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do-Hạnh phúc
———————-

Số:…/TB…..

…………., ngày…tháng…năm….

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNHHOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

style=”text-align:center” align=”center”>

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh ……………

– Tên Doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………….

– Giấy ĐKKD số: ………………………… ngày cấp……………………………………………………..

– Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại:……………………………..Fax:………………………………………………………………..

– Họ tên người hiện là đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………

+ Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………

+ Giấy CMND số: ………… ngày cấp: ………………. nơi cấp:…………………………………….

– Tên Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện:………………………………………………………………

– Giấy đăng ký hoạt động số: …………… ngày cấp…………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

– Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh: ……………………………………………………………………

– Điện thoại:……………………………… Fax:………………………………………………………………

– Họ tên người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện:………………………………………

+ Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………

+ Giấy CMND số: ………… ngày cấp: ………………. nơi cấp:………………………………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHƯ SAU:

Họ tên người thay thế làm người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện:

Họ và tên …………………………………………………………………. Giới tính…………………….

– Sinh ngày:……. tháng…. .năm….. Dân tộc:…………. Quốc tịch:………………………………….

– CMND (hộ chiếu) số:…………. ngày cấp:…………… nơi cấp:……………………………………..

– Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….

– Chỗ ở hiện tại…………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết:

– Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

………., ngày…tháng…năm….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Kèm theo thông báo thay đổi:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (bản chính) .

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao).

Xuất trình CMND và hộ khẩu của người đứng đầu chi nhánh-VPDĐ mới.