Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Mẫu thay đổi mẫu con dấu năm 2016

Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

style=”text-align:center”>

Mẫu thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hướng dẫn về đăng ký thành lập công ty theo quy định. Thiquocgia.vn mời các bạn cùng tải về sử dụng.

Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Thủ tục đổi, khắc lại con dấu

Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Nội dung của mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện, mời các bạn tham khảo:

Phụ lục I-19

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. ……, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁOVề việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

style=”text-align:center”>

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu như sau:

1. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

2. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ Mẫu con dấu mới Ghi chú
(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này) (Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: Từ ngày …….. tháng ……….. năm …………….

Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

Các giấy tờ gửi kèm:
……………………………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

[1 Trường hợp doanh nghiệp bị mất con dấu cũ hoặc đã nộp con dấu cũ cho cơ quan công an hoặc doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu nhưng không thay đổi mẫu con dấu thì doanh nghiệp không cần đóng dấu vào ô này.]

[2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.]