Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu Sổ tay nhân sự

Nội dung Sổ tay nhân sự

Mẫu Sổ tay nhân sự

style=”text-align:center”>

Mẫu Sổ tay nhân sự là là bản giới thiệu chung nhất về doanh nghiệp cũng như các chính sách, nội quy, các quy định khen thưởng và kỷ luật của công ty với một nhân viên. Với mẫu sổ tay nhân sự này, nhân viên, nhất là với người mới trong công ty sẽ nhanh chóng lắm được quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ với công ty mình làm việc.

Bảng mô tả công việc nhân viên nhân sự

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Mẫu sổ tay này bao gồm các nội dung phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Nội dung trong mẫu này bao gồm:

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

CHƯƠNG II: CÁC QUI ĐỊNH TRONG CÔNG TY

CHƯƠNG III: CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

CHƯƠNG V: KHIẾU NẠI
CHƯƠNG VI: HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI