Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu số S08-DNN: Thẻ kho (sổ kho)

Mẫu thẻ kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S08-DNN: Thẻ kho (sổ kho)

style=”text-align:center”>

Mẫu số S08-DNN: Thẻ kho (sổ kho) được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mẫu thẻ kho, sổ kho được dùng để theo dõi việc xuất, nhập kho của đơn vị doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thẻ kho, sổ kho tại đây.

Phiếu xuất kho

Mẫu số S05-DNN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Hóa đơn bán hàng

Mẫu số S08-DNN: Thẻ kho (sổ kho)

style=”text-align:justify”>

Tuy nhiên các bạn chú ý là từ ngày 01/01/2017, Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 48/2006/QĐ-BTC hết hiệu lực.

Thay vào đó, chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ áp dụng theo Thông tư mới là Thông tư 133/2016/TT-BTC, mẫu sổ kho – thẻ kho cũng sẽ được thay đổi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Mẫu số S08-DNN: Thẻ kho (sổ kho) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

style=”text-align:center”>

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………..

Mẫu số S08-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

THẺ KHO (SỔ KHO)

style=”text-align:center”>

Người lập thẻ: ……………

Tờ số ………………

– Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: ……………………………………………………………….

– Đơn vị tính: ………………………………………………………………………………………….

– Mã số: ………………………………………………………………………………………………..

STT Ngày tháng Số hiệu chứng từ Diến giải Ngày nhập xuất Số lượng Ký xác nhận
của kế toán
Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn
A B C D E F 1 2 3 G
Cộng cuối kỳ x x

– Sổ này có ….trang, đánh từ trang 01 đến trang…….

– Ngày mở sổ: …….

Ngày … tháng … năm …
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.