Tổng Hợp · 12/01/2022

Mẫu số 83/HS: Yêu cầu điều tra

Yêu cầu điều tra

Mẫu yêu cầu điều tra

style=”text-align:center”>

Mẫu số 83/HS: Yêu cầu điều tra là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu điều tra. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu. Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu yêu cầu tại đây.

Mẫu số 80/HS: Quyết định thay đổi người giám định, người định giá tài sản

Mẫu số 81/HS: Quyết định tham gia tố tụng của người đại diện

Mẫu số 82/HS: Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền

Nội dung cơ bản của mẫu yêu cầu điều tra như sau:

style=”text-align:justify”>

VIỆN KIỂM SÁT ……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:…../YC-VKS…-…

…………, ngày…tháng…năm…

YÊU CẦU ĐIỀU TRA

style=”text-align:center”>

Căn cứ Điều 42 và Điều 165 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số………. ngày…. tháng…. năm… của……….. và Quyết định khởi tố bị can số …. ngày …. tháng …. năm …. của……….. đối với……… về tội……… quy định tại khoản…………. Điều..…… Bộ luật Hình sự (nếu có);

Xét thấy………………………………………………………………………………………..,

YÊU CẦU:

Cơ quan…………tiến hành điều tra, xác minh làm rõ những nội dung sau đây:

1………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………

Cơ quan…………….. có trách nhiệm thực hiện yêu cầu trên và tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

Nơi nhận:

– Cơ quan có thẩm quyền điều tra;

-………….;

– Lưu: HSVA, HSKS, VP

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu yêu cầu điều tra