Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu số 04/THA: Giấy biên nhận

Bản in

Mẫu số 04/THA: Giấy biên nhận là gì? Mẫu giấy biên nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa Mẫu số 04/THA: Giấy biên nhận là gì?

id=”mcetoc_1dti1bdl90″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 04/THA: Giấy biên nhận là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc biên nhận. Mẫu nêu rõ nội dung biên nhận, nội dung biên nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Hiện tại thông tư 130/2013/TT-BQP đã hết hiệu lực và đã được thay thế bằng Thông tư 96/2016/TT-BQP. Vì chưa có mẫu giấy biên nhận mới được ban hành nên bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Thiquocgia.vn sẽ cập nhật mẫu mới khi có, mời các bạn cùng tham khảo.

2. Mẫu số 04/THA: Giấy biên nhận

id=”mcetoc_1dti1bdla1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số: 04/THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày….. tháng……. năm……

GIẤY BIÊN NHẬN

Cơ quan Thi hành án…………………………………………………………………………………

Nhận đơn của:………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Nội dung đơn:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Các tài liệu kèm theo gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI NỘP
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 04/THA: Giấy biên nhận

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.