Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu số 02/PTHA: Giấy báo

Bản in

Mẫu số 02/PTHA: Giấy báo là gì? Mẫu giấy báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 02/PTHA: Giấy báo là gì?

id=”mcetoc_1dthvo9190″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 02/PTHA: Giấy báo là mẫu bản giấy báo được lập ra để ghi chép về thông báo. Mẫu giấy báo nêu rõ nội dung thông báo, thời gian thông báo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 02/PTHA: Giấy báo theo Thông tư 96

id=”mcetoc_1dv174alp1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 02/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./GB-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

GIẤY BÁO

Chấp hành viên Phòng Thi hành án

Báo cho ông (bà):

Địa chỉ:

Đến

Địa chỉ

Vào hồi: ……..giờ ………ngày ……..tháng …….. năm…để ….

Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa chỉ trên, khi đi mang theo Giấy báo này và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác

Vào hồi: …………. giờ ….. ngày ….. tháng …… năm …… tại

Ông (bà): …………….………………………… đại diện

đã giao cho ông (bà) ………………………………………………………………………Giấy báo số: ………..ngày …… tháng …… năm …… của …về việc …..

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GIAO
(Ký, ghi rõ họ, tên)

3. Mẫu số 02/THA: Giấy báo theo Thông tư 130

id=”mcetoc_1dthvo9191″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số: 02/THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./GB-THA

……, ngày….. tháng……. năm……

GIẤY BÁO

Chấp hành viên cơ quan Thi hành án…………………………………………………………..

Báo cho ông (bà):……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………… Đến…………………………..…………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Vào hồi:……………. giờ…….. ngày………. tháng……….. năm……………………………..

để……………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa điểm trên, khi đi mang theo Giấy báo này và giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Vào hồi:……. giờ…….. ngày………. tháng……….. năm…………… tại…………………

Ông (bà):……………………………………đại diện……………………………………………..

đã giao cho ông (bà):…………………………………………………………..……………….

Giấy báo số:…….. ngày………… tháng…………. năm………… của…………………….

về việc………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GIAO
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 02/THA: Giấy báo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.