Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu số 01/PTHA: Giấy triệu tập

Mẫu số 01/PTHA: Giấy triệu tập là gì? Mẫu giấy triệu tập gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa Mẫu số 01/PTHA: Giấy triệu tập là gì?

id=”mcetoc_1dthuoelj0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 01/PTHA: Giấy triệu tập là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc triệu tập. Mẫu nêu rõ nội dung triệu tập, người được triệu tập… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 01/PTHA: Giấy triệu tập theo Thông tư 96

id=”mcetoc_1dv172ljd0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 01/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/GTT-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

GIẤY TRIỆU TẬP

Căn cứ … Điều … Luật Thi hành án dân sự ……………………….;

Chấp hành viên Phòng Thi hành án

Triệu tập ông (bà):

Địa chỉ:

Đến

Địa chỉ

Vào hồi: ……..giờ ………ngày ……..tháng …….. năm

Để

Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa chỉ trên, khi đi mang theo Giấy triệu tập này và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Vào hồi: …………. giờ ….. ngày ….. tháng …… năm …… tại….

Ông (bà): …………….………………………… đại diện…..

đã giao cho ông (bà) ………………………………………………………………………Giấy triệu tập số: ………..ngày …… tháng …… năm …… của….về việc….

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GIAO
(Ký, ghi rõ họ, tên)

3. Mẫu số 01/THA: Giấy triệu tập theo Thông tư 130

id=”mcetoc_1dthuoelj1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu 01/THA là mẫu cũ được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng đã .hết hiệu lực và thay thế bằng Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Mẫu số: 01/THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./GTT-THA

……, ngày….. tháng……. năm……

GIẤY TRIỆU TẬP

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Chấp hành viên cơ quan Thi hành án…………………………………………………………..

Triệu tập ông (bà):…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………… Đến…………………………………………………………….

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………

Vào hồi:…………… giờ…….. ngày………. tháng……….. năm……………………………..

Để………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa điểm trên, khi đi mang theo Giấy triệu tập này và Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Vào hồi:……….. giờ…….. ngày……. tháng…… năm…… tại……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Ông (bà):…………………………………… đại diện……………………………………………….. đã giao cho ông (bà)…………………………………………………………………..

Giấy triệu tập số:…… ngày……… tháng…………. năm………… của……………………….. về việc………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GIAO
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 01/THA: Giấy triệu tập

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.