Tổng Hợp · 19/01/2022

Mẫu quyết định xử lý vật chứng

Quyết định xử lý vật chứng

Mẫu quyết định về việc xử lý vật chứng

style=”text-align:center”>

Mẫu quyết định về việc xử lý vật chứng là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xử lý vật chứng. Mẫu bản quyết định nêu rõ thông tin vật chứng, biện pháp xử lý… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Mẫu biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu

Mẫu biên bản giao nhận vật chứng

Mẫu yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc xử lý vật chứng như sau:

style=”text-align:justify”>

…………………………………….

………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

…………………, ngày…… tháng…… năm……..

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VẬT CHỨNG

style=”text-align:center”>

Tôi: ………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:………………. ngày ……… tháng ……. năm…..

của …………………………………………………………………………………………………;

Căn cứ các điều 36, 39 và 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Xử lý những vật chứng sau: ……………………………………………………………..

Bằng hình thức sau đây:…………………………………………………………………..

Phân công ông/bà: …………………………………………………….. có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ……………………………………………….

Nơi nhận:

– ………………………………….

– ………………………………

– ……………………………

– Hồ sơ 02 bản.

………………………………………..

Mẫu quyết định về việc xử lý vật chứng