Tổng Hợp · 29/01/2022

Mẫu quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

style=”text-align:center”>

Mẫu quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người được giao quyền, nội dung của quyết định. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Mẫu quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu biên bản về việc cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính như sau:

CƠ QUAN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../QĐ-GQTG

(2)…………., ngày …. tháng …. năm……

QUYẾT ĐỊNH

style=”text-align:center”>

Về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính*

style=”text-align:center”>

Căn cứ Điều 54, khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ khoản 6 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số…./2017/NĐ-CP ngày …./…./2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ (3)…………………………………quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của <cơ quan, tổ chức> (1) …………………………………………………………………………………………………..;

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ (4): ……………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính cho ông (bà) có tên sau đây:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….

1. Lý do giao quyền (5): ………………………………………………………………………………..

2. Thời hạn được giao quyền (6): …………………………………………………………………..

3. Nội dung giao quyền: Được quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, kể từ ngày …./…./………

Điều 2. Trong khi tiến hành quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính, ông (bà) có tên tại Điều 1 Quyết định này phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật và trước người giao quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. <Người đứng đầu bộ phận tổ chức, bộ phận văn phòng của đơn vị>, <người được giao quyền>, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính giao quyền cho cấp phó quy định tại khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính, Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên của văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan của người có thẩm quyền ra Quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(5) Ghi rõ lý do vắng mặt do phải đi công tác, đi học, nghỉ phép, nghỉ ốm, đi chữa bệnh,… hoặc lý do khác.

(6) Ghi cụ thể thời hạn được giao quyền (tính theo đơn vị thời gian ngày hoặc tháng).