Mẫu quyết định tiếp nhận người vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện

0
6

Quyết định tiếp nhận người vào cai nghiện

Mẫu quyết định về việc tiếp nhận người vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện

style=”text-align:center”>

Mẫu quyết định về việc tiếp nhận người vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc tiếp nhận người vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin người được tiếp nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành cai nghiện, chữa trị tự nguyện

Mẫu văn bản kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đưa vào trung tâm cai nghiện

Mẫu biên bản giao nhận người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc tiếp nhận người vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện như sau:

style=”text-align:justify”>

SỞ LAO ĐỘNG -TBXH……..
TRUNG TÂM ……………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./QĐ-TT

…………., ngày tháng năm 20 ….

QUYẾT ĐỊNH
Tiếp nhận người vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ………………………………………………………..

Căn cứ Quyết định số …/…/…. QĐ-UBND ngày tháng năm 20…. của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Theo đề nghị của ông/bà………………………………………………. Sinh ngày: …../ …../ ………

CMND số: ………… Ngày cấp …/…/… Nơi cấp: ……………………………….

Trú tại 1: ……………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận ông/bà vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Trung tâm trong thời gian …………. tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Ông/bà…………. và gia đình (với trường hợp người chưa thành niên) có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của Pháp luật về cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm và nội quy, quy chế của Trung tâm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày…tháng….năm…

Điều 4. Quyết định này được đồng gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ông/bà …………. cư trú để phối hợp thực hiện.

Điều 5. Trưởng phòng…………, ông/bà………… và gia đình có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 4;
– Lưu: VT, Hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)

1 Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

Mẫu quyết định về việc tiếp nhận người vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện

style=”text-align:justify”>