Tổng Hợp · 15/01/2022

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Quyết định tăng lương cho nhân viên

Bản in

Mẫu quyết định tăng lương được sử dụng khi xét thấy năng lực và thâm niên làm việc của nhân viên đã đạt được mức độ nào đó hay có thành tích xuất sắc trong công việc thì chắc chắn vấn đề đầu tiên bạn nghĩ đến là tăng lương cho nhân viên đó. Hoatieu.vn xin giới thiệu cho bạn mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên với những thông tin phù hợp cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

1. Ý nghĩa của việc tăng lương

id=”mcetoc_1eisbpl6n0″ style=”text-align:justify”>

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động 10/2012/QH13, “chế độ nâng bậc, nâng lương” là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động.

Chính vì vậy, ngoài mức lương chính thức khi bắt đầu tuyển dụng thì điều khoản về chính sách nâng lương luôn được nhiều người lao động quan tâm.

Ngày nay, trên thị trường lao động, không riêng người lao động đi tìm kiếm việc làm mà ngay cả người sử dụng lao động cũng đi “giành giật” người lao động.

Do đó, việc có một mức lương hợp lý với chế độ đãi ngộ tốt cùng lộ trình thăng tiến, nâng lương rõ ràng là điều quan trọng để “giữ chân” những người lao động xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

2. Quyết định tăng lương cho nhân viên số 1

id=”mcetoc_1eisbpl6o1″ style=”text-align:justify”>

CÔNG TY……………………….

Số: ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty …..

– Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty …………

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…… tháng …… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………………………….…… sẽ là: ….…. (Bằng chữ:………..).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà…………………. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

– TỔNG GIÁM ĐỐC
– Như Điều 2
– Lưu HS, HC

CÔNG TY…………………

Tổng Giám đốc

3. Quyết định tăng lương cho nhân viên số 2

id=”mcetoc_1eisbpl6o3″ style=”text-align:justify”>

CƠ QUAN……………….
CÔNG TY…………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
Số: …………/QĐ – …….. ………., ngày……tháng…..năm…..

QUYẾT ĐỊNH
V/v tăng lương……………………………….

Giám đốc điều hành công ty………………………

Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

– Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………………

– Căn cứ quy chế lương của công ty.

– Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

– Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

TỔNG GIÁM ĐỐC

Như Điều 2

Lưu HS, HC

CÔNG TY…………………
Giám đốc điều hành

4. Hướng dẫn lập Quyết định tăng lương

id=”mcetoc_1eisbpl6o4″>

Trường hợp doanh nghiệp tăng lương cho nhiều lao động trong một bộ phận và không có quy định “bí mật” tiền lương thì có thể lập thành danh sách kèm theo.

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-…. ngày ….tháng…năm…)

Stt

Họ và tên

Bộ phận

Mức lương cũ

Mức lương mới

Ghi chú

1

2

3

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.