Tổng Hợp · 08/01/2022

Mẫu quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” ngành Ngân hàng

Bản in

Mẫu quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” ngành Ngân hàng là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” ngành Ngân hàng là gì?

id=”mcetoc_1drniacje0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” ngành Ngân hàng là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc ngành Ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin tập thể… Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” ngành Ngân hàng

id=”mcetoc_1drniacje1″ style=”text-align:justify”>

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:…./QĐ-(Ký hiệu tên đơn vị)

Tỉnh (thành phố), ngày….. tháng…… năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

(Thủ trưởng đơn vị)

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số…..ngày… của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng;

Căn cứ Quyết định số…ngày…/…/…của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.

Xét đề nghị của (Trưởng Phòng, ban…)…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm…cho…tập thể sau (ghi trực tiếp hoặc danh sách đính kèm)

Điều 2. Tập thể có tên tại Điều 1 được thưởng một khoản tiền theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

(Trưởng phòng, ban…), các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” ngành Ngân hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.