Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân

0
12

Phiếu bầu ban thanh tra nhân dân

Bản in

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân chuẩn nhất mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải sau đây. Mẫu dùng để bỏ phiếu bầu các thành viên của Ban thanh tra nhân dân. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân số 1

id=”mcetoc_1c3kk5g701″ style=”text-align:justify”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Hồi ___giờ___phút, ngày___tháng___năm 200____, Ban kiểm phiếu bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân tại ấp hoặc tổ dân phố_______ (1), gồm các ông bà có tên sau đây :

1.- Ông (bà)__________________, Tổ trưởng;

2.- Ông (bà)__________________, Thư ký;

3.- Ông (bà)__________________, Tổ viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

Trước khi Ban kiểm phiếu mở hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu đã tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu và mời hai cử tri, không phải là người ứng cử có mặt tại Hội nghị chứng kiến việc kiểm phiếu là :

1.- Ông (bà) ____________________, nơi cư trú (nơi ở hiện nay)_______________

2.- Ông (bà) ____________________, nơi cư trú (nơi ở hiện nay)_______________

Kết quả kiểm phiếu như sau :

– Tổng số cử tri (hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) của ấp hoặc tổ dân phố có______ người.

– Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu_____người, bằng_____% tổng số cử tri.

Vắng_______, người có lý do

– Số phiếu phát ra : ________ phiếu

– Số phiếu thu về : ________ phiếu

– Số phiếu hợp lệ : ________ phiếu

– Số phiếu không hợp lệ : ________ phiếu

– Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử như sau :

1.- Ông (bà) _____________________được_____phiếu; đạt tỷ lệ____%

2.- Ông (bà) _____________________được_____phiếu; đạt tỷ lệ____%

Biên bản kết thúc lúc___ giờ___ phút cùng ngày. Ðã công bố nội dung biên bản trước toàn thể Hội nghị cử tri. Biên bản lập thành 03 bản có nội dung như nhau, gửi đến Ban Thường trực UBMTTQ xã, phường, thị trấn 01 bản; Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng ấp hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố mỗi người giữ 01 bản.

Hai cử tri chứng kiến việc kiểm phiếu

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Các thành viên Tổ kiểm phiếu

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú : (1) Ghi rõ tên ấp hoặc tổ dân phố

2. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân số 2

id=”mcetoc_1eit5n84f0″>

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN…………..

TRƯỜNG……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BẦU CỬ
BAN THANH TRA NHÂN DÂN

NHIỆM KỲ……….

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tín nhiệm bầu

Không tín nhiệm

Chú ý:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.