Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu giấy ủy quyền ký tên trên hồ sơ đăng ký thuốc, dược liệu

Giấy ủy quyền ký tên trên hồ sơ đăng ký thuốc, dược liệu

Bản in

Mẫu giấy ủy quyền về việc ký tên trên hồ sơ đăng ký thuốc, dược liệu

style=”text-align:center”>

Mẫu giấy ủy quyền ký tên trên hồ sơ đăng ký thuốc, dược liệu là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền về việc ký tên trên hồ sơ đăng ký thuốc, dược liệu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-BYT của Bộ Y tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy ủy quyền ký tên trên hồ sơ đăng ký thuốc, dược liệu

style=”text-align:justify”>

ỦY QUYỀN KÝ TÊN TRÊN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC/DƯỢC LIỆU

Tiêu đề của công ty (tên, địa chỉ của cơ sở ủy quyền)

THƯ ỦY QUYỀN

Chúng tôi, ………………………………………………………………………………

(Tên và địa chỉ chủ sở hữu sản phẩm/cơ sở đăng ký thuốc)

Bằng văn bản này ủy quyền cho ông/bà …….

Trưởng đại diện Văn phòng đại diện của công ty tại …………, Việt Nam thay mặt chúng tôi ký tên và đóng dấu văn phòng đại diện trên hồ sơ sản phẩm:

Tên sản phẩm:

Dạng bào chế/phương pháp chế biến, hàm lượng:

Số Giấy đăng ký đã cấp (đối với thuốc/dược liệu đăng ký gia hạn, đăng ký thay đổi, bổ sung):

đăng ký tại Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền)

Thời hạn hiệu lực của thư ủy quyền:

Người được ủy quyền ký tên trên hồ sơ sẽ chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) về tất cả những vấn đề có liên quan đến sản phẩm này tại Việt Nam.

Giám đốc hoặc đại diện hợp pháp pháp của cơ sở ủy quyền

Ký tên (ký trực tiếp), đóng dấu:

Ngàythángnăm

Trưởng văn phòng đại diện được ủy quyền

Ký tên (ký trực tiếp), đóng dấu:

Ngàythángnăm

Giấy ủy quyền

style=”text-align:justify”>

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.