Tổng Hợp · 19/01/2022

Mẫu giấy mời 2021

Tổng hợp các mẫu giấy mời thông dụng

Bản in

Việc chuẩn bị các mẫu giấy mời là việc vô cùng cần thiết để tổ chức một cuộc họp, một buổi hội nghị thành công. Trong bài viết này Hoatieu.vn xin được chia sẻ với các bạn tổng hợp các mẫu thư mời thông dụng nhất để các bạn cùng tham khảo sử dụng.

1. Định nghĩa mẫu giấy mời họp là gì?

id=”mcetoc_1dnmp88ok0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu giấy mời họp là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc mời cá nhân, tổ chức đến tham dự cuộc họp. Mẫu nêu rõ thông tin bên được mời, thời gian diễn ra cuộc họp và địa điểm diễn ra cuộc họp…

Thời điểm cuối năm là lúc các công ty thường tổ chức tiệc tất niên, các buổi gặp mặt… Để giúp các bạn chuẩn bị cho hội nghị thành công tốt đẹp, Thiquocgia.vn đã dày công sưu tầm các mẫu giấy mời thông dụng nhất với nội dung đầy đủ ngắn gọn xúc tích sẽ là những tư liệu hữu ích để các bạn tạo nên những mẫu giấy mời họp, giấy mời dự hội nghị cho công ty mình.

2. Các loại giấy mời thông dụng

id=”mcetoc_1dnmp88ol1″>

2.1. Giấy mời chung

id=”mcetoc_1ed32u3v90″>

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GM-…(3)…

……(4)….., ngày tháng năm 20…..

GIẤY MỜI

…………………………………. (5) ………………………………..

………………………… (2) ………… trân trọng kính mời: ……….

Ông (bà) …………………………… (6) …………………………………………

Tới dự………………………………………… (7) ……………………………………………..

Thời gian: …………………………………………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

– ………;

– ………;

– Lưu: VT, …(8)…A.xx(9).

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh.

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

2.2. Thư mời họp

id=”mcetoc_1ed32u3v91″>

2.3. Mẫu thư mời họp thường niên hàng năm

id=”mcetoc_1e437tbb40″>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

….ngày….tháng….năm 20…

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…

Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau:

1. Thời gian: …… h ….. thứ ….., ngày ….. tháng ……năm …..

2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm…..

4. Nội dung Đại hội

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………….

Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng …..năm …..

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

…………, ngày…..tháng….năm….

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

2.4. Mẫu thư mời họp trong công ty

id=”mcetoc_1e437tbb41″>

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số:…../GM- … (3)…. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY MỜI HỌP

——— (5) ———

….. (2) ……………………………… trân trọng kính mời:

Ông (bà) ………………………………. (6) ĐT: ………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Tới dự ………………………………………. (7) ………………………….

Thời gian:……………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………

Nơi nhận:
-…………;
-……………;

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

2.5. Mẫu giấy mời dự hội nghị

id=”mcetoc_1dnmp88ol2″>

BND TỈNH …………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……………./GM-SGD&ĐT

……….., ngày…tháng…năm…

GIẤY MỜI
Về việc tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

…………………………………. (2)………………………………………

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

Đồng chí … (3) …

Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Đến tại: …………………………………………………………………………………………..

Để tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

Như thành phần mời;
– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị.

(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị.

(3) Ghi rõ họ và tên, chức vụ của người được mời họp

(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

2.6. Mẫu giấy mời dự tiệc

id=”mcetoc_1dnmp88ol3″>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===================

GIẤY MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

Trân trọng kính mời:………………………………………………………………………………………………..

Đến tham dự buổi họp cuối năm……………………………………………………………………………….

Thời gian:……………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………………..

Kinh phí tổ chức:…………………………………………………………………………………………………….

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:……………………….

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.

…………., ngày…….tháng…….năm…….

T/M ban Tổ chức

Chủ tịch câu lạc bộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.7. Thư mời tham dự Tiệc Tất niên

id=”mcetoc_1dnmp88ol4″>

Năm Kỷ Hợi 2019 sắp qua và năm Canh Tý 2020 đang đến gần, để ghi nhận những đóng góp của tất cả các thành viên công ty …………………….. trong năm 2019 và tạo đà phát triển cho năm Canh Tý 2020, công ty ………………………. tổ chức Tiệc Tất niên vào hồi …………………………. giờ ngày ……../……./…………, tức ……./…… năm Kỷ Hợi, tại Nhà hàng …………………………., số ……………….., quận ……………………, Hà Nội. Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty ………………………., trân trọng kính mời các vị Khách quý và Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty và Gia đình đến tham dự đông đủ.

Chương trình Tiệc Tất niên như sau:

– Đúng 18h có mặt đông đủ

– 18h05, CEO Công ty thay mặt Ban lãnh đạo Công ty phát biểu Cảm ơn và nêu Định hướng – Mục tiêu – Kế hoạch Kinh doanh năm 2020;

– 18h20, Tặng quà cho các Tập thể và Cá nhân xuất sắc

– 18h45, Đại diện Khách mời phát biểu;

– 19h00, Dùng tiệc và Thưởng thức ca nhạc trực tiếp;

– 21h00, Kết thúc;

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty Trân trọng thông báo và Kính mời!

…………., ngày….tháng….năm….

T/M ban lãnh đạo
Trưởng phòng nhân sự

2.8. Giấy mời họp lớp

id=”mcetoc_1dnmp88ol5″ style=”text-align:justify”>

HỘI LỚP LIÊN KHÓA …..-……

TRƯỜNG ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

GIẤY MỜI HỌP LỚP

Kính gửi bạn ………………………………………………………………………..

Hội lớp niên khoa ………………………………………………………………….

Trân trọng kính mời gia đình bạn tới tham dự họp lớp ……………….

Thời gian: …………………………………………………………………………….

Địa điểm: ……………………………………………………………………………..

Kinh phí tổ chức: …………………………………………………………………..

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mợi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên lạc ban tổ chức theo các số điện thoại sau: ….

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo trước ban tổ chức để sắp xếp

………., ngày…tháng…năm…

T/M ban Tổ chức
Lớp trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

2.9. Giấy mời họp phụ huynh

id=”mcetoc_1dnmp88ol6″ style=”text-align:justify”>

PHÒNG GD & ĐT ……………..

TRƯỜNG……………………..
———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ………………………………………………….

Phụ huynh em: …………………………………….Học lớp: ………………….

Đúng vào lúc ngày …. tháng ….. năm ……..

Đến tại văn phòng Trường: ……………………………………………………..

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học ………….

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

………….., ngày……tháng….năm……

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.