Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT học sinh sinh viên

Giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT học sinh sinh viên

Mẫu giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT học sinh, sinh viên mới nhất

style=”text-align:center”>

Mẫu giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT học sinh sinh viên là mẫu đơn đề nghị được lập ra và gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội để đề nghị về việc chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT cho học sinh, sinh viên. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ tổng số tiền đề nghị hỗ trợ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT qua hệ thống bưu điện

Đơn đề nghị mẫu D01-TS

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh BHYT

Mẫu giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT học sinh sinh viên

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT học sinh sinh viên như sau:

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI KINH PHÍ HỖ TRỢ THU BHYT

style=”text-align:center”>

Đợt……………… năm…………

Kính gửi: Giám đốc bảo hiểm xã hội…………………………………..

– Căn cứ Văn bản hướng dẫn số………………/LT-SGD&ĐT-BHXH ngày……tháng..…năm 20…… của Liên tịch Sở Giáo dục và Đào tạo – Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh;

– Căn cứ hợp đồng đóng BHYT số ….ngày…..tháng…..năm 20….;

– Căn cứ danh sách HSSV tham gia BHYT năm học 20….. – 20….. (đợt……..);

– Căn cứ số thực thu BHYT đã nộp cho cơ quan BHXH:

+ Tổng số đối tượng tham gia BHYT HSSV …………………………………. người;

+ Tổng số tiền đã nộp cơ quan BHXH là ………………………………………. đồng;

+ Số tiền được hỗ trợ: …………………………. x 2% = ………………………………… đồng.

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………….)

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội………………..chuyển số tiền kinh phí hỗ trợ thu BHYT được nhận như trên vào tài khoản số ….. tại ngân hàng……………

………….., ngày….. tháng …. năm …….

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG KINH PHÍ
HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)