Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp

2. Tài sản đã đăng ký thế chấp:

2.1. Quyền sử dụng đất

2.1.1. Thửa đất số: ……………………..; Tờ bản đồ số (nếu có):………………………… ;

Loại đất ………………………………………………………………………………………………

2.1.2. Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

2.1.3. Diện tích đất thế chấp:………………………………………………………………….m2

(ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………..)

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy: ………………………………..

Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm ………….

2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số phát hành:………………….., số vào sổ cấp giấy: ……………………………………..

Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm ………

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:………….; Tờ bản đồ số (nếu có): ……………

2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:

………………………………………………………………………………………………………..

2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở

2.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: …………………….

2.3.2. Loại nhà ở:

Căn hộ chung cư;

Nhà biệt thự;

Nhà liền kề.

2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:………………………………..

(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:………………..; Số của căn hộ:………………..;

Tòa nhà …………………………………………………………………………………………..)

2.3.4. Diện tích sử dụng: ………………………………………………………………… m2

(ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………….)

2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):

Số hợp đồng (nếu có):…………………………., ký kết ngày…… tháng……. năm……

2.4. Dự án xây dựng nhà ở

2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có):

Số phát hành:………………….., số vào sổ cấp giấy: ……………………………………..

Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm ……..

2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền

Số:……………………………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm……….

2.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……; Tờ bản đồ số (nếu có):….

2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:……………………………………………………………..

2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở

2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số phát hành:………………….., số vào sổ cấp giấy: …………………………………….

Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm………

2.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: …..; Tờ bản đồ số (nếu có):….

2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….