Tổng Hợp · 15/01/2022

Mẫu đơn yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm theo thủ tục tố tụng

Bản in

Mẫu đơn yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm theo thủ tục tố tụng là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm theo thủ tục tố tụng là gì?

id=”mcetoc_1dh5hfls70″ style=”text-align:justify”>

Mẫu đơn yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm theo thủ tục tố tụng là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm. Mẫu đơn nêu rõ nội dung yêu cầu kháng nghị, thông tin người làm đơn…

2. Mẫu đơn yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm theo thủ tục tố tụng

id=”mcetoc_1dh5hfls71″ style=”text-align:justify”>

Mẫu đơn yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm theo thủ tục tố tụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

……….., ngày….tháng…..năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Đối với Bản án (Quyết định)………….. (1) số… ngày… tháng… năm…

của Tòa án nhân dân……………………………..

Kính gửi: (2) ……………………………………….

Họ tên người đề nghị: (3) ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………………..

Là: (5) ……………………………………………………………………………………………………..

trong vụ án về……………………………………………………………………………………………

Đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) (6) ……….. số…. ngày… tháng… năm… của Tòa án nhân dân………….. đã có hiệu lực pháp luật.

Lý do đề nghị: (7) ………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu của người đề nghị: (8) ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây: (9) …………………………………

1. Bản sao Bản án (quyết định) số……………… ngày….. tháng….. năm….. của Tòa án nhân dân

2. …………………………………………………………………………………………………………….

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 82-DS:

(1), (6) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

(2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Điều 331 Bộ luật tố tụng dân sự (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).

(3) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người làm đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty X do ông Nguyễn Văn A – Tổng giám đốc làm đại diện).

(4) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn (ví dụ: là nguyên đơn).

(7) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

(8) Ghi yêu cầu của người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2017/DSPT ngày 10-02-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử phúc thẩm lại theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.