Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu đơn xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam

Đơn xin tham gia Hội nhà báo Việt Nam

Mẫu đơn xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam

style=”text-align:center”>

Mẫu đơn xin gia nhập hội nhà báo Việt Nam đưa ra giới thiệu về tên, chức danh và thời gian công tác trong ngành báo cùng nguyện vọng được kết nạp vào Hội nhà báo Việt Nam. Gửi kèm đơn xin vào Hội nhà báo Việt Nam là Sơ yếu lý lịch của cá nhân.

Chi tiết mẫu Thẻ Nhà báo mới, thời hạn 2016-2020

Thủ tục cấp Thẻ nhà báo

Thủ tục đổi Thẻ nhà báo

Thủ tục cấp lại Thẻ Nhà báo

Đơn xin gia nhập Hội nhà báo VN

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu đơn xin tham gia Hội nhà báo Việt Nam:

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Chi hội………………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

style=”text-align:center”>

Kính gửi: Chi hội Nhà báo ………………………………………….

– Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………………..

– Chức danh: …………………………………………………………………………………………………………………..

– Thời gian làm báo chuyên nghiệp (hoặc công tác) liên tục với báo, đài từ năm ………. đến năm ……….

Được nghiên cứu Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (khoá IX) tôi thấy Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Hội là tổ chức đại diện quyền làm chủ, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của giới báo chí Việt Nam. Hội tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy tài năng sáng tạo… phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam còn là tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong hoạt động báo chí.

Là những người làm báo, tôi tự thấy mình hội đủ những điều kiện và tiêu chuẩn của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Vì vậy, tôi viết đơn này đề nghị Ban Thư ký Chi hội xem xét kết nạp tôi trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của hội viên và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

(Tôi xin gửi kèm sơ yếu lý lịch)

Xác nhận của Chi hội

……………………, ngày …… tháng …… năm 20……

Ký tên