Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số

Đơn đề nghị thay đổi nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số

Bản in

Mẫu đơn đề nghị về việc thay đổi nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số

style=”text-align:center”>

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số là mẫu đơn đề nghị về việc thay đổi nội dung của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số. Mẫu được ban hành theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị thay đổi nội dung GCN đăng ký hoạt động

style=”text-align:justify”>

(Tên cơ quan, tổ chức)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …

, ngày tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số … ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng số …/GCN-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày…tháng…năm…;

(Tên cơ quan, tổ chức) đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng số …/GCN-BTTTT, cụ thể như sau:

1. Lý do thay đổi nội dung giấy chứng nhận

…………………………………………………………………………………………

2. Nội dung giấy chứng nhận cần thay đổi

…………………………………………………………………………………………

3. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy chứng nhận

STT

Tên tài liệu

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

4. Cam kết

(Cơ quan, tổ chức) cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp nêu trên cùng các tài liệu kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và pháp luật có liên quan./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số

style=”text-align:justify”>

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính của mục biểu mẫu nhé.