Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Bản in

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

style=”text-align:center”>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Mẫu được ban hành theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị cấp giấy phép chứng thực chữ ký số

style=”text-align:justify”>

(Tên doanh nghiệp)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………

, ngày tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày tháng năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

(Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng với các nội dung sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp đề nghị cấp phép

Tên giao dịch tiếng Việt: ………………………………………………………………

Tên viết tắt tiếng Việt: …………………………………………………………………

Tên giao dịch tiếng Anh: ………………………………………………………………

Tên viết tắt tiếng Anh: …………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số … do ………. cấp ngày… tháng… năm …

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………Fax: …………………………………………………..

E-mail: ………………………….Website:……………………………………………..

Tên và địa chỉ liên hệ của người chịu trách nhiệm quản trị hệ thống: …………………

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

STT

Tên tài liệu

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

3. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp nêu trên cùng các tài liệu kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và pháp luật có liên quan./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính của mục biểu mẫu nhé.