Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Đơn đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

style=”text-align:center”>

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam là biểu mẫu về thủ tục hành chính mới nhất vừa được Thiquocgia.vn cập nhật, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội

Mẫu số 8-CBH: Tổng hợp số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝTHAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

style=”text-align:center”>

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI………………………………..

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………….Điện thoại:…………………………………………….

Giấy phép hoạt động số:……………………………………………………………………………………..

Do………………………………………….. Cấp ngày ……………………………………………………….

Ngành nghề hoạt động:……………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:…………………………………… Tại …………………………………………………………

Đại diện doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………………..

Ngày cấp……………………………………. Nơi cấp:……………………………………………………….

Đăng ký nộp BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp như sau:

(Kèm bộ mẫu danh sách lao động theo quy định do BHXH cung cấp)

Đăng ký thực hiện chế độ BHXH theo đúng qui định:

Đơn vị cam kết đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Lao Động và điều lệ BHXH.

XÁC NHẬN CỦA BHXH
GIÁM ĐỐC

Ngày……tháng……năm……

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC