Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu đơn bán hàng (Sales Receipt)

Mẫu đơn bán hàng

Mẫu đơn bán hàng (Sales Receipt) mới nhất

style=”text-align:center”>

Mẫu đơn bán hàng (Sales Receipt) là mẫu đơn được lập ra để ghi chép lại công việc bán hàng của doanh nghiệp, cửa hàng. Mẫu đơn bán hàng nêu rõ thông tin của khách hàng, ngày bán hàng, sản phẩm bán… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn bán hàng tại đây.

Mẫu đơn đặt hàng

Hợp đồng bán hàng bằng Tiếng Anh

Mẫu CV bằng tiếng Anh – Sales

Mẫu đơn bán hàng (Sales Receipt)

Nội dung cơ bản của mẫu đơn bán hàng (Sales Receipt) như sau:

Mẫu đơn bán hàng (Sales Receipt)

style=”text-align:center”>

Salesperson

Ngày

Customer

Điện thoại:

Địa chỉ:

City

State

ZIP

Qty.

Item/Description

Price/Unit

Total

– Cash

Visa/MasterCard/American Express

Expires

Total Due

All returns and exchanges must be accompanied by this slip.