Tổng Hợp · 19/01/2022

Mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa

Danh sách trẻ em mầm non được hỗ trợ ăn trưa

Mẫu danh sách trẻ em mầm non được hỗ trợ bữa trưa

style=”text-align:center”>

Thiquocgia.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa được ban hành kèm theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Mời các bạn tải về Mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa tại đây.

Mẫu danh sách học sinh giỏi và học sinh tiên tiến

Mẫu danh sách học sinh toàn trường năm học 2017-2018

Mẫu danh sách học sinh tham gia BHYT

Nội dung của Mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa

style=”text-align:justify”>

Phòng Giáo dục và Đào tạo………………

Trường: …………………………………

Mẫu số 01

DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA

style=”text-align:center”>

(Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số tiền được hỗ trợ/tháng

Đối tượng1

Số tháng

Kinh phí hỗ trợ (nghìn đồng)

Ghi chú

Tổng cộng

……..ngày ……..tháng ……….năm………

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

1 Ghi rõ đối tượng thuộc khoản 1, 2 hay 3 Điều 3 Nghị định này

Mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa