Tổng Hợp · 09/01/2022

Mẫu danh sách thành viên góp vốn và dự kiến được hoàn trả vốn trong năm

Bản in

Mẫu danh sách thành viên góp vốn và dự kiến được hoàn trả vốn trong năm là gì? Mẫu danh sách gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách thành viên góp vốn và dự kiến được hoàn trả vốn trong năm là gì?

id=”mcetoc_1dr5fmf800″ style=”text-align:justify”>

Mẫu danh sách thành viên góp vốn và dự kiến được hoàn trả vốn trong năm là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách thành viên góp vốn và dự kiến được hoàn trả vốn trong năm. Mẫu nêu rõ danh sách thành viên… Mẫu được ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-NHNN của Ngân hành nhà nước.

2. Mẫu danh sách thành viên góp vốn và dự kiến được hoàn trả vốn trong năm

id=”mcetoc_1dr5fmf811″ style=”text-align:justify”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ DỰ KIẾN ĐƯỢC HOÀN TRẢ VỐN TRONG NĂM …..

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố……….

1. Danh sách thành viên góp vốn

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Vốn góp xác lập tư cách thành viên

Vốn góp bổ sung

Tổng

Số tiền

Thời điểm góp

Số tiền

Thời điểm góp

2. Danh sách thành viên dự kiến được hoàn trả vốn

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Tổng số vốn góp (Số tiền)

Số vốn dự kiến hoàn trả (Số tiền)

Số vốn góp còn lại dự kiến (Số tiền)

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

…, ngày… tháng… năm ….
Người đại diện hợp pháp
(Ký, ghi rõ, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu danh sách thành viên góp vốn và dự kiến được hoàn trả vốn trong năm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.