Tổng Hợp · 19/01/2022

Mẫu danh sách học sinh mắc bệnh về mắt

Danh sách học sinh mắc bệnh về mắt

Mẫu danh sách ghi chép học sinh mắc bệnh về mắt

style=”text-align:center”>

Mẫu danh sách ghi chép học sinh mắc bệnh về mắt là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách học sinh mắc bệnh về mắt. Mẫu nêu rõ thông tin học sinh, nội dung chẩn đoán… Mẫu được ban hành theo Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh sách học sinh thừa cân, béo phì

Mẫu danh sách học sinh suy dinh dưỡng

Mẫu dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách ghi chép học sinh mắc bệnh về mắt như sau:

style=”text-align:justify”>

DANH SÁCH HỌC SINH MẮC BỆNH VỀ MẮT

NĂM HỌC: ……………………………

TT

Họ và tên học sinh

Giới tính

Lớp

Ngày, tháng, năm phát hiện

Chẩn đoán

Xử trí

Ghi chú

Nam

Nữ

Tại trường
(ghi nội dung xử trí)

Chuyển đến (ghi nơi chuyển đến)

Mẫu danh sách ghi chép học sinh mắc bệnh về mắt

style=”text-align:justify”>