Mẫu danh sách điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT người nghèo

Danh sách điều chỉnh đối tượng mua thẻ bảo hiểm

Mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT người nghèo

style=”text-align:center”>

Mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT người nghèo là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về việc điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT người nghèo. Mẫu nêu rõ danh sách điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân xã 135

Mẫu danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số

Mẫu danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT người nghèo như sau:

style=”text-align:justify”>

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH TĂNG (GIẢM) ĐỐI TƯỢNG MUA THẺ BHYT NGƯỜI NGHÈO NĂM 20…

Xã, phường, thị trấn: …………………………..

STT

Họ và tên

Tháng năm sinh

Dân tộc

Nơi cư trú

Nơi đăng ký KCB

Lý do tăng (giảm)

Nam

Nữ

Tổng số: ……………………………………………….. đối tượng đề nghị tăng (giảm).

………., ngày…tháng…năm…

Người lập danh sách
(ký, ghi rõ họ tên)

Xét duyệt của UBND xã, phường, thị trấn
(ký, đóng dấu)

Mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT người nghèo

style=”text-align:justify”>

Mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT người nghèo