Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet

Công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet

Bản in

Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet là mẫu bản công văn được các đơn vị doanh nghiệp, công ty lập ra và gửi tới trung tâm dịch vụ khách hàng – bưu điện thành phố để đề nghị về việc ngừng cung cấp dịch vụ internet cho công ty, doanh nghiệp. Mẫu công văn nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, gói cước internet mà doanh nghiệp đã dùng, thời gian ngừng cung cấp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet tại đây.

1. Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet số 1

id=”mcetoc_1eg2g84q40″ style=”text-align:justify”>

Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM NGƯNG CUNG CẤP INTERNET

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Tôi tên là:……………………………………………………..

Số CMND: ……………………..Cấp ngày……………………..

Hiện trú tại:…………………………………………….

Điện thoại liên lạc:……………………..

Nay tôi đề nghị Công ty ……………… tạm ngưng cung cấp dịch vụ…….. tại địa chỉ:

Kể từ ngày: ……………………..đến ngày:……………………..

Lý do:…………………………………………….

Tôi sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán hóa đơn theo quy định chung.

………….., ngày …….. tháng …….. năm 20……

Khách hàng

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet số 2

id=”mcetoc_1eg2g84q41″>

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet như sau:

CÔNG TY ………
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Số: ……./CV-……..

V/v ngừng sử dụng dịch vụ Interner

………., ngày ……tháng …….năm ………

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Bưu điện TP Hà Nội

Tên công ty: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… Fax: …………………………………………………………..

Đại diện: ……………………………………….. Chức vụ: …………………………………………..

Mã thanh toán: ………………………………………………………………………………………….

Hiện tại Công ty chúng tôi đang sử dụng gói dịch vụ Internet ………………… của Quý Trung tâm đã chạy ổn định, nay chúng tôi muốn ngừng sử dụng các gói dịch vụ Internet đã đăng ký trước đây, bao gồm:

1. …………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………..

Nay chúng tôi kính mong Quý Trung tâm ngừng cung cấp hai gói cước trên cho chúng tôi kể từ ngày …./…../…….

Xin trân trọng cảm ơn!

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.